β€œNam ad pulchritudinem tria requiruntur. Primo quidem, integritas sive perfectio, quae enim diminuta sunt, hoc ipso turpia sunt. Et debita proportio sive consonantia. Et iterum claritas, unde quae habent colorem nitidum, pulchra esse dicuntur.” ST 1 36.8

Welcome to the page where I maintain an archive of personal productions, including homilies, musical compositions, translations of Latin hymns (et alia), and essays/articles. The quotation, above, is from St. Thomas Aquinas, who wrote that beauty is characterized by integrity, proportion/harmony, and clarity.

πŸ™› Rev. Thomas Buffer

Articles & Essays

Recent:

Musical Compositions

Recent: